DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP THÀNH PHỐ

DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM ĐẠT GIẢI TRONG CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP THÀNH PHỐ
NĂM HỌC 2015-2016 
Stt Họ  Tên Ngày tháng, năm sinh Lớp  Đạt Giải Cuộc thi   Ngày Thi
Nam Nữ
1 Trần Khả Vy   05/12/2007 3C Khuyến khích Olympic tiếng Anh qua Internet cấp TP 18/01/2016
2 Trần Nguyễn Thúy Vy   01/02/2007 3A Khuyến khích Olympic tiếng Anh qua Internet cấp TP 18/01/2016
3 Nguyễn Trầm Gia Hân   2007 3B Khuyến khích Olympic tiếng Anh qua Internet cấp TP 18/01/2016
4 Trần Gia Phú  25/5/2006   4B Khuyến khích Olympic tiếng Anh qua Internet cấp TP 18/01/2016
5 Trịnh Khả    31/01/2006 4C Khuyến khích Olympic tiếng Anh qua Internet cấp TP 18/01/2016
6 Huỳnh Như Ngọc   04/10/2004 6A Khuyến khích Olympic tiếng Anh qua Internet cấp TP 18/01/2016
7 Thái Bình  Dương 17/12/2004   6A Khuyến khích Olympic tiếng Anh qua Internet cấp TP 18/01/2016
8 Phạm Thị Hồng Ngọc   17/08/2004 6B Khuyến khích Olympic tiếng Anh qua Internet cấp TP 18/01/2016
9 Tô Lý Gia Hân   10/02/2004 6B Khuyến khích Olympic tiếng Anh qua Internet cấp TP 18/01/2016
10 Trương Dũ Nhất Huy 19/09/2004   6A Khuyến khích Olympic tiếng Anh qua Internet cấp TP 18/01/2016
11 Kim Thái Huyền Vi    09/07/2003 7A Giải Nhì Olympic tiếng Anh qua Internet cấp TP 18/01/2016
12 Nguyễn Khắc Tiểu Bình   10/11/2003 7A Khuyến khích Olympic tiếng Anh qua Internet cấp TP 18/01/2016
13 Trần Cao  Trí 24/01/2003   7B Khuyến khích Olympic tiếng Anh qua Internet cấp TP 18/01/2016
14 Trương Nguyễn Mỹ An   04/01/2002 8B Giải Ba Olympic tiếng Anh qua Internet cấp TP 18/01/2016
15 Trương Thiên  Kim   12/11/2002 8C Khuyến khích Olympic tiếng Anh qua Internet cấp TP 18/01/2016
16 Lê Phúc An   06/07/2002 8C Khuyến khích Olympic tiếng Anh qua Internet cấp TP 18/01/2016
17 Nguyễn Trọng  Khánh 26/8/2001   9A Khuyến khích Olympic tiếng Anh qua Internet cấp TP 18/01/2016
18 Ngô Thanh Mỹ Trà   29/12/2001 9B Khuyến khích Olympic tiếng Anh qua Internet cấp TP 18/01/2016
19 Phạm Minh  Nhật 12/7/2001   9B Khuyến khích Olympic tiếng Anh qua Internet cấp TP 18/01/2016

Tác giả bài viết: Thanh Hồng

Nguồn tin: Văn phòng