Thông báo: V/v cho trẻ Mầm non, học sinh Tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo: V/v cho trẻ Mầm non, học sinh Tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thông báo: V/v cho trẻ  Mầm non, học sinh Tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19


Tác giả bài viết: Thanh Hồng