HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG CUỘC THI KHKT CẤP TỈNH NĂM 2016

DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM ĐẠT GIẢI TRONG  CUỘC THI KHKT CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2015-2016 
Stt Họ  Tên Ngày tháng, năm sinh Lớp  Đạt Giải Ngày Thi
Nam Nữ
1 Trần Thị Nhật Tiên   07/9/1998 12B Giải Nhất 15/01/2016
2 Phạm Huỳnh  Cường 16/10/1998   12B Giải Nhất 15/01/2016
3 Nguyễn Quốc Vinh 23/5/1998   12A Giải Ba 15/01/2016
4 Huỳnh Thị Đức Anh   30/10/1998 12A Giải Ba 15/01/2016
5 Nguyễn Thị Diễm  My   12/4/1998 12C Giải Ba 15/01/2016
6 Trầm Ngọc Trân   13/7/1998 12C Giải Ba 15/01/2016
7 Trương Nhựt Tín 16/4/1998   12B Khuyến khích 15/01/2016
8 Đặng Thái Nguyên 30/01/1998   12B Khuyến khích 15/01/2016
9 Huỳnh Diễm  Liên   05/10/1999 11C Khuyến khích 15/01/2016
10 Huỳnh Linh  Yến   27/02/1999 11C Khuyến khích 15/01/2016
11 Cao Tuấn Đạt 16/01/2001   9B Giải Nhất 15/01/2016
12 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 27/5/2001   9A Giải Nhất 15/01/2016

Tác giả bài viết: Thanh Hồng

Nguồn tin: Văn phòng