DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ MÔN NGỮ VĂN

DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM ĐẠT GIẢI TRONG KÝ THI HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ MÔN NGỮ VĂN
NĂM HỌC 2015-2016 
Stt Họ  Tên Ngày tháng, năm sinh Lớp  Đạt Giải Ngày Thi
Nam Nữ
1 Nguyễn Bảo  Ngân   29/3/2001 9A Khuyến khích 14/01/2016
2 Ngô Huỳnh Gia Thư   04/01/2001 9A Khuyến khích 14/01/2016
3 Lê Thị Diễm  Trinh   18/3/2001 9B Khuyến khích 14/01/2016

Tác giả bài viết: Thanh Hồng